نوید خدایی

مدرس و معامله گر بازار های ایرانی و خارجی